Stiri

Lista restantierilor la 31.03.2021 persoane juridice conf. art.162 Legea 207/2015

Share This:

Citeste.

Anunt recrutare 150 tineri si adulti - proiect POCU 139791

Share This:

Citeste.

MĂSURI DE APĂRARE ÎMPOTRIVA INCENDIILOR ÎN PERIOADA SĂRBĂTORII PASCALE

 • Accesul credincioșilor în incinta lăcașului de cult să fie permis în limita capacitații bisericii dar cu respectarea măsurilor distanțare socială în vederea diminuării riscului de răspândire a virusului SARS-COV-2.
 • Menținerea ușilor de acces/evacuare în poziție deschisa, pe timpul slujbelor religioase.
 • Evitarea desfășurării slujbelor religioase în interiorul obiectivelor aflate în curs de restaurare / renovare și interzicerea desfășurării lor în obiective în care sunt amplasate schele;
 • Desemnarea, de către preoți, a unor persoane responsabile, cu atribuții de supraveghere atentă a activităților din interiorul bisericilor și de intervenție operativă, cu mijloace de stingere proprii (stingătoare de incendiu);
 • Enoriașii vor menține o distanță de siguranță față de cei din jurul lor, pentru a evita contactul dintre lumânări și hainele sau părul acestora;
 • Depunerea lumânărilor se va face numai în locurile special amenajate în acest sens (ex: tăvi metalice umplute cu nisip), în exterior și la distanță de siguranță fața de elemente combustibile;
 • Efectuarea, prin grija personalului clerical de la biserici si mănăstiri, a unei verificări după terminarea slujbelor religioase, pentru înlăturarea oricărei eventuale surse de inițiere a unui incendiu: stingerea lumânărilor la terminarea activităților și evacuarea resturilor în locuri sigure, în afara bisericii, deconectarea aparatelor electrice și a instalației de iluminat;
 • Parcarea autoturismelor persoanelor care participă la slujbele religioase, se va face astfel încât să nu se blocheze căile de acces pentru autospecialele de intervenție în cazul producerii unor situații de urgență sau să împiedice accesul la hidranții exteriori de incendiu.
 • Supravegherea permanentă a copiilor pe timpul desfășurării slujbelor.
 • În cazul izbucnirii unui incendiu pe timpul slujbelor religioase se recomandă:
 • să nu intre în panică și să își păstreze calmul;
 • să anunțe începutul de incendiu la numărul unic 112;
 • să acorde prioritate la evacuare copiilor și femeilor;
 • să identifice și să utilizeze mijloacele inițiale de stingere a incendiilor;
 • să permită accesul forțelor de intervenție pentru stingerea incendiului.
 • La sosire acasă după slujba de Înviere, recomandăm:
 • copiii nu vor fi lăsați nesupravegheați unde se află lumânări/candele aprinse;
 • amplasarea lumânărilor aprinse în suporturi stabile, la distanțe de siguranță față de materialele combustibile;
 • stingerea lumânărilor/candelelor în momentul în care se merge la culcare.

Share This:

Citeste.

Share This:

Citeste.

Sprijin pentru prima împădurire și crearea de suprafețe împădurite

Măsura 8 – Investiţii în dezvoltarea zonelor împădurite şi în îmbunătăţirea viabilităţii pădurilor

Schema de ajutor de stat – Sprijin pentru prima împădurire și crearea de suprafețe împădurite

Informații referitoare la sprijinul acordat

Sprijinul financiar prin schema de ajutor de stat se acordă deținătorilor de terenuri agricole, în baza unui angajament pentru o perioadă de 12 ani și vizează crearea de:

 • Trupuri de pădure,
 • Perdele forestiere de protecție.

Sprijinul financiar se acordă ca valoare fixă, reprezentată de costuri standard pe hectar pentru împădurire și compensarea pierderilor de venit agricol, după cum urmează:

 • Prima de înfiinţare a plantaţiilor forestiere, care acoperă şi costurile cu elaborarea proiectului tehnic de împădurire și împrejmuire a plantației, denumită Prima 1,
 • Prima anuală acordată pe unitatea de suprafață, pentru acoperirea costurilor de întreţinere (maximum 6 ani) și îngrijire a plantaţiei forestiere (maximum 2 ani), precum şi pentru compensarea pierderilor de venit agricol ca urmare a împăduririi, pentru o perioada de 12 ani, denumită Prima 2.

Valoarea maximă a sprijinului public pentru o cerere de sprijin acordat în baza prezentei scheme este de 7.000.000 euro, valorile costurilor standard acordate fiind prezentate în tabelul de mai jos, cu precizarea că valorile din paranteză sunt aplicabile beneficiarilor cu drept de deducere a TVA, conform legislației naționale aplicabile.

EUR/ha Terenuri agricole Terenuri neagricole
Câmpie Deal Munte Câmpie Deal Munte
Prima 1 (rândul 1+rândul 2 + rândul 3)
1 Proiect tehnic Cost elaborare proiect tehnic de împădurire = VB + n x VM x 2%, în care:

VB – 590 (476) euro

n (ha) – suprafaţa totală solicitată a fi împădurită în baza schemei de ajutor de stat

VM (euro) – 8.889 (7169) euro

2 Înfiinţare 3994 (3221) 2528 (2039) 2619 (2112) 4393 (3543) 2639 (2128) 2730 (2202)
3 Împrejmuire 2081 (1749) 2081 (1749) 2081 (1749) 2081 (1749) 2081 (1749) 2081 (1749)
Prima 2* (rândul 4…9 + rândul 10…11 + rândul 12)
  Lucrări de întreţinere (maximum 6 ani)
4 Întreţinere anul 1 1138 (918) 1443 (1164) 487 (393) 1138 (918) 1443 (1164) 487 (393)
5 Întreţinere anul 2 2423 (1954) 1923 (1551) 1295 (1044) 2423 (1954) 1923 (1551) 1295 (1044)
6 Întreţinere anul 3 1671 (1348) 1438 (1160) 1198 (966) 1671 (1348) 1438 (1160) 1198 (966)
7 Întreţinere anul 4 899 (725) 834 (673) 109 (88) 899 (725) 834 (673) 109 (88)
8 Întreţinere anul 5 632 (510) 465 (375) 109 (88) 632 (510) 465 (375) 109 (88)
9 Întreţinere anul 6 632 (510) 465 (375) 55 (44) 632 (510) 465 (375) 55 (44)
  Lucrări de îngrijire (2 ani)
10 Îngrijire 1 191 (154) 191 (154) 191 (154) 191 (154) 191 (154) 191 (154)
11 Îngrijire 2 157 (127) 157 (127) 262 (211) 157 (127) 157 (127) 262 (211)
  Compensaţii pentru acoperirea pierderilor de venit agricol (12 ani) **
12 Marja netă standard 190 190 190
* Beneficiarii care sunt eligibili pentru orice componentă a Primei 2 trebuie să respecte normele privind eco-condiționalitatea pe toate terenurile agricole aparținând exploatației agricole și pe toată perioada angajamentului.

** Numai beneficiarii deţinători de terenuri agricole, încadraţi în categoria fermierilor activi la momentul depunerii cererii de sprijin, pot beneficia de compensația pentru acoperirea pierderilor de venit agricol.

Beneficiarii schemei de ajutor de stat care doresc împădurirea de terenuri agricole proprietate a statului sau a unităţilor administrativ-teritoriale (UAT) beneficiază numai de sprijinul acordat în baza Primei 1. În cazul terenurilor aflate în proprietatea statului, sprijinul se poate acorda doar dacă autoritatea care gestionează respectivele terenuri este un organism privat sau o unitate administrativ teritorială (UAT) de nivel LAU 2 (comune, oraşe, municipii).

Intensitatea sprijinului public nerambursabil este de 100% din totalul costurilor eligibile.

Suprafețele terenurilor propuse spre împădurire trebuie să fie de cel puțin 1 ha pentru trupurile de pădure și de cel puțin 0,5 ha pentru perdelele forestiere.

 Terenurile din categoria pajiştilor naturale permanente (cu excepția celor afectate, conform proiectului tehnic de împădurire, de fenomene de degradare a solului), precum și terenurile agricole pentru care există angajamente în derulare pentru agro-mediu şi climă (Măsura 10) și agricultură ecologică (Măsura 11), nu sunt eligibile pentru sprijin.

Pași de parcurs pentru accesarea schemei de ajutor de stat

 1. Etape premergătoare depunerii cererii de sprijin
 • Identificarea cu sprijinul APIA a suprafeţelor care urmează a fi împădurite,
 • Elaborarea proiectului tehnic de împădurire de către persoane fizice sau persoane juridice de specialitate atestate (costurile aferente acestor servicii se vor plăti la prima cerere de plată),
 • Obţinerea avizului Gărzii Forestiere pentru proiectul tehnic de împădurire.
 1. Etape aferente depunerii cererii de sprijin, selectării beneficiarilor și semnării angajamentelor
 • Depunerea cererii de sprijin la centrele județene APIA,
 • Evaluarea cererii de sprijin de către experții APIA,
 • Selecția beneficiarilor în funcție de punctajul acordat (în cazul în care valoarea proiectelor depuse depășește alocarea financiară a sesiunii),
 • Semnarea angajamentelor de către beneficiarii selectați.
 1. Etape aferente implementării angajamentului
 • Demararea lucrărilor de împădurire (numai după semnarea angajamentului),
 • Depunerea anuală a cererilor de plată pentru solicitarea sprijinului,
 • Verificarea administrativă și pe teren de către APIA/Garda forestieră a lucrărilor efectuate și a respectării condițiilor prevăzute în angajament,
 • Plata către beneficiar a sprijinului.

În sprijinul potențialilor beneficiari, APIA a dezvoltat o aplicație electronică pentru depunerea online a cererii de sprijin. Aceasta poate fi accesată din pagina principală a site-ului APIA www.apia.org.ro şi este însoţită de instrucţiuni de utilizare.

Informațiile detaliate pentru accesarea schemei de ajutor de stat pot fi consultate la centrele județene/locale ale APIA, respectiv în Ghidul solicitantului și documentele de implementare publicate pe site-ul APIA www.apia.org.ro.

Sesiunea 5 de depunere a cererilor de sprijin pentru accesarea schemei de ajutor de stat se va desfășura în perioada 20 iulie – 11 decembrie 2020, alocarea financiară fiind de 10.000.000 euro.

 

 

 

 

 

 

Share This:

Citeste.

 

Share This:

Comments are closed.